رنگ فوق آرتیست یک
Translucent White
Translucent White
Zinc White